กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสตรีรัตน์ สุขธวัช
ครู คศ.1

นายอานุภาพ ทิพนนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชญาดา พลอยบุตร
ครูผู้ช่วย