กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายธานี วงศ์ศรีชา
ครู คศ.1

นางนฤมล มะลิวัลย์
ครู คศ.2