บุคากรสนับสนุนการศึกษา

นางรัตน์ ใจเที่ยงแท้
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายปริญญา นนทะสิงห์
นักการภารโรง

นายธงชัย กุลบุญญา
นักการภารโรง