กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิชาติ เบิกประโคน
ครู คศ.1

นายวิษณุ ปังอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2