กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิคม ใจเที่ยงแท้
ครู คศ.3

นายนิพนธ์ ยิ้มสุด
ครู คศ.3

นายรัชพล สอนใหม่
ครู คศ.1

นายวสันต์ พันธ์ไธสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2