กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมบูรณ์ โขมพันธ์
ครู คศ.1

นางพัชรภรณ์ รสหวาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายกิจวัฒน์ จันทร์ดี
ครู คศ.1

นายเมธี จันทะพรหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววษา ศุภศร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสิทธิพร ชาติกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2