กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพุทธชาติ ยะลาไสย
ครู คศ.2

นางพัชรภรณ์ รสหวาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางราตรี คงรอด
ครู คศ.3

นางกาญจนา จอมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสาวิตรี จันทรคาต
ครูผู้ช่วย