กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพุทธชาติ ยะลาไสย
ครู คศ.2

นางสมสุข น้ำใส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางราตรี คงรอด
ครู คศ.3

นางกาญจนา จอมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสาวิตรี จันทรคาต
ครูผู้ช่วย