กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเลี้ยม ชาติกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมศรี ผลจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุทุมพร มอญกอดแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุภาภรณ์ ตระกูลผุดผ่อง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววันทนา โพธิ์เกิด
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำทิพย์ สีแดด
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตนาพร เกตุทอง
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2