ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่ง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :