พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้
   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
5. รณรงค์ให้ผู้เรียนรู้ถึงโทษของยาเสพย์ติด
6. ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนจัดศิลปวัฒนธรรมไทย
7. พัฒนาครูและผู้เรียนให้ทันเทคโนโลยี
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน