วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  

โรงเรียนสะอาดร่มรื่น ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ปลอดยาเสพย์ติด
มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและเทคโนโลยี
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน