ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดโป่ง

           โรงเรียนวัดโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต   3   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 เดิมตั้งอยู่หมู่ 2 
ตำบลโป่ง  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

           ครั้งแรกเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  กระทรวงมหาดไทย โดยก่อสร้างอยู่ในพื้นที่
ของวัดโป่ง มีพื้นที่ที่เป็นส่วนในการก่อสร้างโรงเรียน  ประมาณ 7 ไร่เศษ เดิมพระปลัดบัวได้สร้างอาคารไม้หลังหนึ่งที่สามารถบรรจุนักเรียนได้ประมาณ 70 คน แต่ในขณะนั้นมีนักเรียนเรียนอยู่ประมาณ 150 - 200 คน นักเรียนส่วนหนึ่งจึงจำเป็นต้องอาศัยศาลาวัดและโรงมหรสพของวัดเป็นที่เรียนหนังสือ

          ต่อมาในปี พ.ศ.2509 หลวงพ่อชมเจ้าอาวาสวัดโป่งในสมัยนั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้ร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องถิ่นก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 6 ห้องเรียน เพื่อทดแทนอาคารเรียนเก่าที่ชำรุดและต้องรื้อถอนไป อาคารหลังนี้สร้างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2516
          ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้งบประมาณจากสภาตำบลโป่งและจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน
          พ.ศ.2535 โรงเรียนได้รับบริจาคจาก นายประเนิม นางวิไล ศิริรูป ก่อสร้างอาคารอนุบาลเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้น 1 หลัง จำนวน 6 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับระดับปฐมวัย และห้องดนตรีนาฏศิลป์ ในปีเดียวกันทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
          พ.ศ.2538 โรงเรียนได้งบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง
          พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์เป็นทั้งโรงอาหารและหอประชุมได้
          พ.ศ.2549 ได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ 33 ไร่ เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่ และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ก่อสร้างอาคารเรียน แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง 3 ชั้น 8 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ในเขตหมู่ 6 ตำบลโป่ง
          พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณ SML ของหมู่ 2 ก่อสร้างส้วมให้โรงเรียน จำนวน 1 หลัง 6 ห้อง
          พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

          ปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี  นายอภิวัฒน์ ใจยั่งยืน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน