ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1-3(อาคารเรียน อบจ.สห.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน มัธยม 1-3(อาคารเรียน อบจ.สห.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.4-6( อาคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..